دالی علی صالح

دالی حداد
شهرت: دالی حداد
نام اصلی: دالی علی صالح
نوع فعالیت: خواننده - بازیگر
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 2 می 1981 م بصره عراق


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 7 آذر 1398, 18:01
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص