فاطمه صادقی گیوی

فاطمه صادقی

موارد همنام دیگر فاطمه صادقی

شهرت: فاطمه صادقی
شهرت انگلیسی: Fatemeh Sadeghi
نام اصلی: فاطمه صادقی گیوی
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: نویسنده - مترجم - استاد دانشگاه - فعال حقوق زنان
مدرک: دکترای علوم سیاسی
تاریخ و محل تولد: 1349 ش ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 تیر 1399, 18:01
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص