راهنمای عمومی دسته بندیها

دسته بندی موضوعات سایت به صورت کلی صورت گرفته است. این دسته بندیها شامل زیرمجموعه های بسیاری هستند که هر کدام از آنها ممکن است شامل هزاران صفحه بشود. همچنین هر زیر مجموعه به طور همزمان شامل کلمات کلیدی بسیاری هست. بنابراین با ایجاد هر دسته بندی، یک صفحه راهنما برای آن ایجاد میشود و در صفحه ایجاد شده ضمن معرفی آن دسته بندی و هدف آن، کلمات کلیدی دسته بندی نیز معرفی میشوند.


بخش صفحات راهنما
این بخش بدون زیرمجموعه و کلمات کلیدی است. همچنین صفحه راهنمای دسته بندی هم ندارد. صفحات راهنما وقتی ایجاد میشوند که چند موضوع یکسان و همنام در سایت وجود دارد. به عنوان مثال کلمه آبی ممکن است به رنگ آبی یا به چند فیلم سینمایی اشاره کند که نامشان آبی است. با کلیک بر روی این دسته بندی شما تمام صفحاتی را که حاوی مطالب همنام و مشابه هستند، مشاهده خواهید کرد.


سایر بخشها
شما می توانید در صفحات راهنمای بخشهای ذیل، تمام زیرمجموعه ها و برخی از کلمات کلیدی برجسته آن بخش را مشاهده کنید. ضمن اینکه در این صفحات به معرفی بخشهای مربوطه پرداخته شده است:


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 31 تیر 1399, 19:17
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  --- 
کلمات کلیدی:  راهنمای سایت