حسین اشتری فرد

حسین اشتری
شهرت: حسین اشتری
شهرت انگلیسی: Hossein Ashtari
نام اصلی: حسین اشتری فرد
نام انگلیسی: Hossein Ashtari Fard
نوع فعالیت: رئیس - فرمانده - جانشین فرمانده - پلیس - نظامی
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: اصفهان ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 21 بهمن 1398, 18:00
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص