روستای للوآلوا

روستای للوآلوا
نام: روستای للوآلوا
نام انگلیسی: Leloaloa
نام اختصاری: LA
جمعیت: 414 در 1980 م - 412 در 1990 م - 534 در 2000 م - 448 در 2010 م
قدمت: ؟
کشور: مائوپوتاسی ساموآی آمریکا آمریکا


نقشه گوگل روستای للوآلوا


روستای للوآلوا در ساموآی آمریکا قرار دارد.


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 11 فروردین 1399, 16:21
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن