روستای للوآلوا

روستای للوآلوا
نام: روستای للوآلوا - روستای ال ای
نام انگلیسی: LA - Leloaloa
جمعیت: 414 در 1980 م - 412 در 1990 م - 534 در 2000 م - 448 در 2010 م
قدمت: ؟
کشور: مائوپوتاسی ساموآی آمریکا آمریکا


نقشه گوگل روستای للوآلوا


روستای للوآلوا در ساموآی آمریکا قرار دارد.


روستای للوآلوا در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 2 مهر 1399, 22:10
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اماکن