طاهره خواجه گیری

طاهره خواجه گیری
نام: طاهره خواجه گیری
نام انگلیسی: ؟
نوع فعالیت: روزنامه نگار
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: ایران


موارد همنام
؟


طاهره خواجه گیری در سایتهای دیگر
؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 25 مرداد 1399, 20:20
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص