ندا افشار

ندا افشار

موارد همنام دیگر ندا افشار

نام: ندا افشار
نام انگلیسی: Neda Afshar
نوع فعالیت: ؟
مدرک: ؟
تاریخ و محل تولد: 17 شهریور ایران
ت ت ت: ؟


تاریخ آخرین ویرایش صفحه: 9 مرداد 1399, 18:20
- ویرایشگر: Adel.J

دسته بندی:  اشخاص